ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Akpolat Lojistik Tekstil çevreye ve insana olan sorumluluğunun bilincinde olup TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini uygulamaktadır. Bu hedef doğrultusunda;

 • Çevre ile ilgili kanun, yönetmelik ve standartlara uygun çalışmayı,
 • Atıkları minimuma indirmek ve kaynağında azaltmak, enerji sarfiyatı ve doğal kaynak kullanımında tasarrufu amaç edinmeyi,                                          
 • Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir çevre sunulabilmesi için yürütülen çevreci projelere katılmak ve katkıda bulunmayı,                  
 • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çalışanlarımıza, çevremize, ülkemize ve dünyaya yaymayı,
 • İklim değişiklikleri ve küresel ısınmanın önlenmesi amacı ile tüm üretim safhalarında doğal kaynak tasarruf tedbirlerini özendirmeyi,
 • Uygun üretim, temiz fabrika, sağlıklı bir yaşam ortamı sağlamayı,
 • Eğitimler ile çevre bilincini oluşturmak ve bireysel sorumluluklar kazandırmayı,
 • İşçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak sureti ile çevreyi etkileyebilecek olumsuz etkileri önlemeyi,
 • Hava ve su kirliliğini, sızıntı mümkün olduğu kadar önlemeyi,
 • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamayı,
 • Çevreye zarar verecek ürünler kullanmamayı,

Çevre ve İş Sağlığı – İş Güvenliği hedeflerini şirketin stratejik hedeflerine dahil ederek sürekli gelişimi sağlamayı, Taahhüt eder.

 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Akpolat Lojistik Tekstil TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi’ni uygulamakta olup FAALİYETLERİNDE İLK DEFADA VE HER DEFASINDA DOĞRUYU YAPMAYI hedeflemektedir.

 • Müşterinin kalite, fiyat, teslim süresi ve sosyal uygunluk beklentilerini tam olarak algılayıp eksiksiz karşılamak ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak,
 • Üründe kalite ve güvenlik açısından karşılaşılabilecek riskleri en erken aşamada bilimsel yöntemler kullanarak öngörüp engelleyerek sıfır hatayı hedeflemek,
 • Kalite Yönetim Sisteminin gereklerini, çalışanlarımızın katılımıyla, sürekli geliştirerek iyileştirmek ve uygulamak,

Kalite Politikamızın temel amaçlarıdır.

 

İSG POLİTİKAMIZ

Amacımız “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” uygulayarak ve periyodik olarak gözden geçirerek sistemlerimizin sürekli olarak gelişmesi sağlanmaktadır.

 • ‘‘Sağlığını koru, işini koru’’ sloganını benimseyip, faaliyetlerin "sıfır kaza" hedefi doğrultusunda ve yönetmelik, plan, prosedür ve talimatlara uygun şekilde sürdürülmesi için çalışanımıza gerekli eğitimleri vermekteyiz.
 • İşyerinde iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak ergonomik, sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlamayı temel prensip olarak kabul ederiz.
 • Faaliyet gösterdiğimiz ülkenin yürürlükteki İSG ile ilgili yasal mevzuat ve diğer şartlarına uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz.

 

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

Üretimin, Hizmetin ve Yönetimin her aşamasında ‘ÖNCE İNSAN ’ prensibi ile hareket eden,

Zorla Çalıştırma: Hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yaptırmamayı, kendi rızaları ile gönüllülük esasına dayalı çalışmayı,

Çocuk İşgücü: Çocuk ve genç personel çalıştırmada yasalara uygun hareket etmeyi ve 18 yaşın altında personel istihdam etmemeyi,

Ayrımcılık: Tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verip, ırk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü tacizin olmadığı bir kurum olarak muhafaza etmeyi,

Etik İş Davranışı: Hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermemeyi,

Çalışma Saatleri ve Ücretler: Ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirmeyi,

Sağlık ve Güvenlik: Güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını,

İşe Alma ve İstihdam: İhtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştimeyi,

Yasa ve diğer yükümlülüklere uyum: Yürürlükteki kanun ve yönetmelikleri, müşterilerimizin iş ortaklığı kurallarına ve gönüllü olarak uyguladığımız yönetim sistemleri standartları şartlarına uygun olarak faaliyetlerimizi yürütmeyi,

Eğitim: Çalışanların eğitim düzeyi şirketin genel seviyesini belirler mantığıyla, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma bilincini artırma, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak için eğitimler düzenleyerek, çalışanların gelişimi dolayısıyla şirketin sürekli gelişmesi sağlamayı,

Çevrenin Korunması: Tüm faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetmeyi, çevresel etkileri yok edecek veya minimize edecek ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanacak her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını uygulamayı,

Taahhüt ederiz.